Basic rules for usage of definite and indefinite articles
Základní pravidla pro použití určitých a neurčitých členů

Neurčitý člen

Každé počitatelné podstatné jméno v jednotném čísle v angličtině potřebuje neurčitý člen

Neurčitý člen má dva tvary a/an:

neurčitý člen a se používá, pokud podstatné jméno začíná na souhlásku;

neurčitý člen an se používá, pokud podstatné jméno začíná na vyslovenou samohlásku

a cat

an elephant

a dog

an orange

! a university student

! a unit

Neurčitý člen se používá vždy, když mluvíme o něčem poprvé, nebo hovoříme-li o neurčité věci (nějaký/nějaká/nějaké)

 

Určitý člen

Člen určitý má pouze jeden tvar the, ale dvě různé výslovnosti. 

Výslovnost [ði:] vyskytuje před vyslovenou samohláskou.

Výslovnost ә] se používá před souhláskou.

 

Člen určitý the se oproti neurčitému používá, pokud mluvíme o nějaké konkrétní věci nebo pokud se o něčem zmiňujeme opakovaně

I have a new dog. The dog is small and brown. - Mám nového psa. Ten pes je malý a hnědý.

The picture in front of me is very nice. - Ten obrázek přede mnou je velmi hezký.

Can you see the beautiful woman? - Vidíš tu nádhernou ženu?

Bez členu

Bez členu jsou všehny vlastní jména, názvy měst a obcí, názvy jazyků a národností, názvy sportů a názvy školních předmětů

Her name is Catherine. - Jmenuje se Kateřina.

The want to live in London. - Chtějí bydlet v Londýně.

My favourite subjects are Biology and English. - Moje oblíbené předměty jsou biologie a angličtina.

He plays football twice a week. - Fotbal hraje dvakrát týdně.

 

Člen nepoužíváme, pokud je:
před podstatným jménem ukazovací zájmeno (this, these, that, those) nebo 
přivlastňovací zájmeno (my, your, his, her, its, our, their)
 

 

Zde si uvedeme ještě jednou několik příkladů s vysvětlením:

Don't drink the water. It is dirty. - Nepij tu vodu. Je špinavá.

- water je sice nepočitatelné podstatné jméno, takže by nemuselo mít člen, ale zde se mluví o konkrétní vodě, kterou se chystáme pít, nikoliv o vodě obecně, proto použijeme the.

 

I have a new shirt. - Mám novou košili.

- shirt je podstatné jméno počitatelné, proto musí mít člen a v tomto případě nemluvíme o konkrétní košili a ani jsme se o ní ještě nezmiňovali, proto použijeme a.

 

I don't like ice hockey. - Nemám rád hokej.

- ice hockey je sport a proto nemá neurčitý člen, jelikož mluvíme obecně o hokeji jako sportu, nepoužijeme ani člen určitý.

 

I don't drink milk. - Nepiju mléko.

- milk je nepočitatelné podstatné jméno, proto nemůžeme použít neurčitý člen, a jelikož mluvíme opět obecně o mléku, nepoužijeme ani člen určitý.


testy

kontrolní otázky

Kontrolní otázky...

  • Je věta " The boy there is the my brother." správně?
    • bohužel to tak NENÍ - pokud stojí před podstatným jménem přivlastňovací zájmeno = my, pak už nepoužíváme pro určení podstatného jména žádný člen
    • správně, jeden větný člen pro určení podstatného jména stačí, zde je to přivlastňovací zájmeno "my"

slovicka

Seznam slovíček k lekci

new - nový  přehrát 
small - malý  přehrát 
brown - hnědý  přehrát 
picture - obraz  přehrát 
beautiful - překrásný  přehrát 
beautiful - krásný  přehrát 
woman - žena  přehrát 
twice - dvakrát  přehrát 
week - týden  přehrát 
water - voda  přehrát 
drink - pít  přehrát 
dirty - špinavý  přehrát 
shirt - košile  přehrát 
ice hockey - lední hokej  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka