TOP 200 nejpoužívanějších anglických slov


Prozkoušet z TOP 200 slov


Pořadí Anglicky Česky
1. the play (určitý člen)
2. of play ze, o (2. pád)
3. and play a
4. to play do
5. a play (neurčitý člen)
6. in play v
7. that play ten, ta, to, tamten
8. is play je
9. was play byl
10. he play on
11. for play pro
12. it play to
13. with play s
14. as play jak, jako, protože
15. on play na
16. be play být
17. at play v
18. by play u
19. i play
20. this play toto
21. not play ne (zápor)
22. but play ale
23. from play z
24. had play měl
25. which play který
26. have play mít
27. or play nebo
28. an play (neurčitý člen)
29. said play řekl
30. are play jsi
31. all play všichni
32. they play oni
33. his play jeho
34. were play byli
35. more play víc, více
36. would play by, bys, byste
37. their play jejich
38. some play některý, nějaký
39. year play rok
40. animal play zvíře
41. out play venku
42. one play jeden
43. than play než
44. other play jiný
45. will play vůle, chtít
46. when play když
47. them play je
48. could play mohl
49. new play nový
50. there play tam
51. food play jídlo
52. day play den
53. who play kdo
54. after play poté co
55. been play byl
56. has play
57. we play my
58. no play ne
59. time play čas
60. also play také
61. into play do
62. if play jestliže
63. so play tak
64. two play dva
65. percent play procento
66. about play okolo
67. human play člověk
68. first play první
69. such play takový
70. up play nahoru
71. what play co
72. thing play věc
73. am play jsem
74. any play některý
75. say play říci
76. do play dělat
77. book play kniha
78. now play nyní
79. my play můj
80. yes play ano
81. work play práce
82. you play ty, vy
83. computer play počítač
84. very play velmi, mnoho
85. last play poslední
86. over play přes
87. company play společnost
88. farm play farma
89. me play
90. these play tito
91. like play mít rád
92. go play jít
93. only play pouze
94. made play vyrobený
95. way play cesta
96. down play dolů
97. much play mnoho
98. most play většina, nejvíce
99. make play dělat
100. every play každý
101. being play tvor, bytí
102. may play smět, moci
103. oil play olej, ropa
104. good play dobrý
105. can play moci, konev
106. many play mnoho
107. before play dříve, předtím
108. great play velký
109. people play lidé
110. should play bych, bychom
111. our play náš, naše
112. country play země, venkov
113. month play měsíc
114. hello play ahoj
115. three play tři
116. upon play na, v
117. while play zatímco, chvíle
118. market play trh
119. life play život
120. then play pak
121. well play dobře, studna
122. place play místo
123. her play její
124. because play protože
125. even play dokonce, rovný
126. week play týden
127. she play ona
128. billion play bilion (am. miliarda)
129. where play kde
130. part play část
131. see play vidět
132. tax play daň, zdanit
133. did play dělal, opravdu
134. world play svět
135. little play malý, trochu
136. government play vláda
137. today play dnes
138. end play konec
139. might play mohl by, síla
140. back play zpět
141. without play bez
142. used play použil, použitý
143. never play nikdy
144. home play domov
145. wall play zeď, stěna
146. him play mu, ho, jemu, jeho, ním
147. order play objednat, přikázat, pořadí
148. set play nastavit, sada
149. analyst play analytik
150. began play začal
151. england play anglie
152. next play další
153. pig play prase
154. hi play ahoj
155. take play vzít, trvat
156. plant play rostlina, zasadit
157. thought play myslel, myšlenka
158. both play oba
159. just play jen, právě
160. went play šel
161. found play našel, založil
162. how play jak
163. still play stále, tichý
164. use play použít, užití
165. point play bod, pointa
166. million play milión
167. think play myslet
168. too play příliš (před adj), také
169. form play forma, formulář
170. man play muž
171. almost play skoro
172. get play dostat
173. come play přijít
174. put play dát, postavit, položit
175. long play dlouhý
176. stock play zásoba, akcie
177. under play pod
178. through play skrz
179. few play málo
180. technology play technologie
181. energy play energie
182. board play deska, prkno
183. since play od určité doby
184. cut play stříhat, sekat, seknout
185. night play noc
186. right play pravý, právo, správně
187. off play pryč, mimo, vypnutý
188. around play kolem
189. record play rekordní, záznam, zapsat
190. group play skupina
191. old play starý
192. number play číslo
193. against play proti, vůči
194. production play produkce, výroba
195. want play chtít
196. your play tvůj, váš
197. best play nejlepší
198. came play přišel, přijel
199. four play čtyři
200. word play slovo