Question and negative forms of to BE
Tázací a záporné tvary slovesa BÝT

ZÁPOR

Tvoří se přidáním záporky "NOT" za tvar slovesa "TO BE". Ve zkráceném tvaru sloveso a NOT splývají.
Pro 1. osobu jednotného čísla neexistuje zkrácený tvar záporu, místo něj se používá AREN‘T, který se uplatňuje v záporných otázkách. V oznamovacích záporných větách se zkracuje zájmeno I a tvar slovesa být am, čili I'm not.

  ceý tvar zkrácený tvar
česky   celý tvar
zkrácený tvar
česky
1. I am not I'm not já nejsem 1. we are not we aren't my nejsme
2. you are not you aren't ty nejsi 2. you are not you aren't vy nejste
3.

he is not

she is not

it is not

he isn't

she isn't

it isn't

on není

ona není

ono/to není

3. they are not they aren't oni nejsou

OTÁZKA

Tvoří se obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa "TO BE".

  otázka
záporná otázka /zkrácený tvar
  otázka  
záporná otázka /zkrácený tvar
1. am I ? am I not? / aren't I ? 1.
are we ? are we not ? / aren't we?
2. are you ? are you not? / aren't you ? 2. are you ? are you not ? / aren't you ?
3.

is he ?

is she ?

is it ?

is he not? / isn't he ?

is she not? / isn't she ?

is it not? / isn't it ?

3.
are they ? are they not ? / aren't they ?

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

V angličtině nestačí odpovědět pouze YES/NO. V krátké odpovědi používáme vždy pouze osobní zájmeno odpovídající podmětu otázky, nikdy ne vlastní jméno nebo podstatné jméno.
V kladné krátké odpovědi používáme plný tvar slovesa "TO BE", v záporné krátké odpovědi vždy zkrácený tvar.

A: Are you a student?

B: Yes, I am. / No, I'm not.

 

A: Is Peter a pupil?

B: Yes, he is. /No, he isn't.

 

A: Are your friends young?

B: Yes, they are. /No, they aren't.

 


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

not - nikoli  přehrát 
not - ne  přehrát 
pupil - žák  přehrát 
young - mladý  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka