Past simple - regular verbs
Minulý čas prostý - pravidelná slovesa

Minulý čas prostý má dva způsoby tvoření - pravidelný a nepravidelný

1. Minulý čas prostý - pravidelná slovesa

 - minulý čas pravidelných sloves se tvoří velmi jednoduše, a to přidáním koncovy -ED k infinitivu slovesa

Podmět + infinitiv + -ED + (předmět + příslovečné určení míst, času)

I worked yesterday. - Včera jsem pracoval.

I helped him at the weekend. - O víkendu jsem mu pomohl.

I visited my grandma last week. - Minulý týden jsem navštívil babičku.

- opět si musíme dávat pozor na změny v pravopisu, které známe už z přítomného času průběhového nebo tvoření množného čísla

 

 Y ---> -ied

 - pokud se před Y vyskytuje souhláska dochází ke změkčení.

study ---> studied

hurry ---> hurried

worry ---> worried

ZDVOJENÍ

 - ke zdvojení dochází pokud

1. je slovíčko krátké (jedno nebo dvouslabičné - pokud je dvouslabičné, přízvuk je na druhé slabice)

2. končí na souhlásku

3. před souhláskou je jedna samohláska

knit ---> knitted

stop ---> stopped

plan ---> planned

NĚMÉ -E

 - pokud sloveso končí na -E, přidáváme pouze koncové -D

arrive ---> arrived

dance ---> danced

live ---> lived

Použití

- Minulý čas prostý se používá pro ukončené děje, které se odehrály v minulosti.

- nejlépe je možné ho poznat, pokud se ve větě vyskytují slovíčka časového určení:

yesterday - včera

the day before yesterday - předevčírem

last year/week/month... - minulý rok/týden/měsíc...

in 2009/1887... - v roce 2009/1887...

in June/January... - v červnu/lednu...

on Monday/Friday... - v pondělí/pátek...

at 5 o'clock/night... - v 5 hodin/noci...

in the morning/evening... - ráno/večer...

before Christmas/Easter... - před vánoci/velikonoci...

2/3/4... years/weeks... ago - před 2/3/4... roky/týdny...

I travelled to Rome in 2006. - V roce 2006 jsem cestoval do Říma.

He arrived on Wednesday. - Přijel ve středu.

The programme started at 2 o'clock. - Ten pořad začal ve 2 hodiny.

We studied for the exam at the weekend. - O víkendu jsme studovali na tu zkoušku.


testyvyuka