Daily habits
Každodenní aktivity

English Česky
get up vstávat
wash your face
umýt si obličej
comb your hair
učesat si vlasy
get dressed
obléci se
have breakfast/lunch/dinner
snídat/obědvat/večeřet
brush your teeth
čistit si zuby
go to work/to school/home
jít do práce/do školy/domů
do the housework dělat domácí práce
wash up mýt nádobí
wash prát, mýt
take a shower sprchovat se
go to bed
jít do postele

 

I get up at 7 o'clock. - Vstávám v 7 hodin.
I wash my face, comb my hair and get dressed. - Umyji si obličej, učešu vlasy a obleču se.
I have breakfast at 7:30. - Snídám v 7:30.
Then I brush my teeth and go to work. - Pak si vyčistím zuby a jdu do práce.
In the afternoon I do the housework. - Odpoledne dělám domácí práce.
In the evening I take a shower and go to bed. - Večer se osprchuji a jdu spát.

 


testyvyuka